Praca w obwodowej komisji wyborczej

Zarejestruj się do pracy w obwodowej komisji wyborczej. Zostaniesz zatrudniony przez swoją gminę na podstawie zgłoszenia, jakie wyśle komitet kandydata na prezydenta Polski Romualda Starosielca.
Wystarczy się zarejestrować w formularzu obok.
Jeśli chcesz inaczej się skontaktować…
Zadzwoń: +48 22 349 32 00 
Pobierz formularz zbierania podpisów (kliknij, pobierz, wydrukuj, wyślij do sztabu)
UWAGA
1. Praca w obwodowej komisji wyborczej jest wynagradzana przez urząd gminy.
2. Do pracy w komisji mogą kierować TYLKO komitety startujące w wyborach i gmina MUSI zatrudnić wskazanych kandydatów.

Jakie wynagrodzenie przysługuje członkom komisji?
Członkowi obwodowej komisji wyborczej przysługują:

    • zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzaniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania, w wysokości od 350 do 500
    • diety na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (dieta nie przysługuje za dzień wyborów),
    • zwrot kosztów przejazdów i dojazdów publicznymi środkami komunikacji (za zgodą przewodniczącego komisji może to być zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem),
    • do 5 dni zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia,
    • korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Opis szczegółowych warunków zatrudnienia znajdziesz w treści Kodeksu Wyborczego oraz w decyzjach PKW.