Romuald Starosielec – kandydat na prezydenta Polski